DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Mishakar Nek
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 20 September 2010
Pages: 328
PDF File Size: 19.94 Mb
ePub File Size: 19.60 Mb
ISBN: 870-4-56993-136-4
Downloads: 76663
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mugal

W kolejnejfazie wystpuje skurcz naczy, a nastpnie kolejne ich rozszerzenie. Skada si ono z naczyniana wod, poczonego z rurk gumow, zakoczon odpowiedni kank. Sia wyporu, zgodnie z prawem Archimedesa, zaley zatem od stanuzanurzenia krtkoflaowa w wodzie, a mwic inaczej od objtoci wypartej przeznie wody. Po zakoczeniu sauny stosuje si zwykle chodn kpiel, a diatemria minutowy wypoczynek, w czasie ktrego wskazane jest wypicieumiarkowanej iloci wody mineralnej lub soku owocowego, czy tez warzyw.

Ze wzgldu naobciajcy ustrj charakter tego zabiegu na gow i okolice serca stosujesi zwykle zimne okady. Po osigniciu wysokoci opatki wraca si ponow-nie ku doni. Obnienie temperatury otoczenia do wartoci niszych od obojtnegopunktu cieplnego skry, czyli mwic inaczej temperatury niszej od strefykomfortu cieplnego, uruchamia adaptacyjne mechanizmy regulacji ciepl-nej ustroju, majce na celu zmniejszenie utraty ciepa. Niektrzy autorzy do fizjoterapii zaliczaj irtkofalowa dziay leczeniauzdrowiskowego, jak np.

Uzyskanie fali elektromagnetycznej o czstotliwoci tysicy11milionw drga na sekund stao si moliwe dziki skonstruowaniuw Anglii przez J. Reakcje te jakociowo odpowiadaj kierunkowiuchybu regulacji, a ilociowo jego wielkoci.

Jak ju wspomniano temperatura wody stosowanej do zabiegw wodo-leczniczych wywiera znaczny wpyw na ukad krenia. U osb le znoszcych zimno monawyeliminowa niekorzystne oddziaywanie przez grzanie ciaa, rozcieranie,ciep kpiel lub napromienianie promieniami podczerwonymi. Skutki, jakie wywoujew tkankach promieniowanie elektromagnetyczne, zale od iloci po-chonitej przez nie energii.

  ANTAGONISTAS DE LA OXITOCINA PDF

Zdolno przenikania w gb skry wykorzystywanych w wiatolecz-nictwie rodzajw promieniowania jest rna. Jest onaspowodowana wpywem temperatury oraz cinienia hydrostatycznego. Wykonuje si gwnie w stanach upoledzonej czynnoci ruchowej jelitoraz w nieytach odka i jelit.

W kpieli wodnej ulega rwnie zmianie czynno nerek. Rozpoczyna si je od bocznej powierzchni grzbietu, dochodzc dowysokoci stawu barkowego, tak sam czynno wykonuje si po stronie przeciwnej. Przyjcietakiej definicji w sposb naturalny odrnia zabiegi ciepolecznicze odinnych zabiegw fizykalnych, polegajcych rwnie na przekazywaniuciepa, np.

Poniewa reakcjom chemicznym przemiany materii ustroju towarzyszywytwarzanie ciepa, std jej intensywno decyduje o iloci ciepa wy-twarzanego przez tkanki, gwnie czci rdzennej.

krtokfalowa Faradayazjawiska indukcji elektromagnetycznej stworzyodla fizykoterapii moliwo wykorzystania prdu indukcyjnego, nazywa-nego – – dla uczczenia odkrywcy – – prdem faradycznym. Natrysk paszczowy wg Jankowiaka.

Polewania czciowePolewanie karku wykonuje si przy uyciu wa poczonego z sieci wodocigow lubirygatora. Natrysk biczowy wykonuje si zwykle wod chodn lub o temperaturzezmiennej.

Do naturalnych czynnikw fizykalnych naleczynniki fizyczne biosfery, czyli sfery, w ktrej rozwija si ycie zwierzcei rolinne. Polewanie klatki piersiowej i koczyn grnych.

W tensposb zamyka si uk odruchowy na drodze: Powstaje on w wyniku wtrnych zmian za-chodzcych w krtkofalkwa pod wpywem miejscowego dziaania energii lub nadrodze odruchowej. U czowieka wan rol izolujc spenia odzie, a mwic cilejodzie wraz z warstw powietrza zawart midzy skr a odzie,poniewa w warstwie tej odbywa si wymiana ciepa midzy ustrojema otoczeniem.

Zabieg ten trwa od 20 minut do 2 godzin. Niewydolno krenia, choroby nowotworowe,czynna grulica puc, reumatoidalne zapalenie staww, grulica stawwi zakane choroby skry. Zabiegi gorce powinno si wykonywa w pomieszczeniuo temperaturze C, xiatermia zabiegi zimne w temperaturze C.

  DESCARGAR EL NUEVO POSICIONAMIENTO JACK TROUT PDF

U wylotu dyszy temperatura gazw waha si od do- C. Oddziaywanie mechaniczne na skr osoby poddanej temuzabiegowi jest sabsze w porwnaniu z wymienionymi wyej natryskami.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Zjawisko to przedstawiono graficznie ryc. Temperatura subiektywnie obojtna 34CWpyw czynnikw termicznych na ustrj polega na oddziaywaniu naregulacj ciepln ustroju.

Dotychczasowe dowiadczenie wskazuje na skutecznotej terapii w przewlekych zapaleniach staww. Promieniowanie podczerwonePromieniowanie podczerwone jest niewidzialnym promieniowaniem elek-tromagnetycznym.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

W czasie kpieliparowej mona stosowa rozcieranie ciaa lub chostanie gazkamiwierzbowymi, lub brzozowymi, w celu wzmoenia odczynu ze stronypowierzchownych naczy krwiononych. ZmywaniaStanowi one bardzo agodn posta zabiegu wodoleczniczego. Po ochodzeniu wskazane jest ogrzanie stp ciep wod. Rozszerzenie naczykrwiononych skry wpywa rwnie na zwikszenie przepywu krwi przeztkanki, co jest szeroko wykorzystywane w leczeniu krykofalowa chorb, gwniestanw zapalnych.

Zakrestemperatury, odpowiadajcej krtkofslowa komfortu cieplnego, jest rny u r-nych osb i zaley od wielu czynnikw, w tym rwnie od stanupsychicznego. Jest jeszcze inny sposb wykonywania okadw parafinowych, a mianowi-cie tzw.

W czasie zabiegu kpielowy kilkakrotnie polewa wod plecy i karkchorego.